Barvy na plast

TECHNICKÝ LIST

Vlastnosti: Barvy Plastic Colours jsou lesklé barvy vhodné pro aplikaci na různé druhy povrchů, především na plasty, autoplachty, PVC nebo akryláty. Zachovávají si po zaschnutí pružnost a proto se při aplikaci na ohebných a pružných materiálech nelámou. Před aplikací nanášejte na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Pro zvýšení odolnosti barevného nátěru či nástřiku lze použít překrývací čirý lak. Podle potřeby barvy řeďte ředidlem Plastic Colours. Při čištění nástrojů lze použít i běžné nitro ředidlo C6006.
Vzhled: Lesklý nátěr.
Barevné odstíny: 6 základních odstínů - černá, bílá, modrá, zelená, červená, oranžová, žlutá, stříbrná. Jednotlivé odstíny lze mezi sebou libovolně míchat.
Aplikace: Štětcem, lakovacím válečkem, stříkací pistolí.
Ředění: Ředit ředidlem Plastic Colours. Doporučené ředění při nášení molitanovým válečkem 10-25%. K nanášení stříkací technikou lze ředit i 40-50%. Poměr ředění doporučujeme vždy odzkoušet na menším množství barvy.
Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, zbavený mechanických nečistot a mastnoty, případně starých nátěrů.
Technické parametry: Teoretická vydatnost: 10 - 12 m2 / 1kg
Schnutí: suché po 2 hod., plně odolné po 12 hodinách při pokojové teplotě
Balení: 0,5 l, 1 l
Skladování: Skladujte v dobře uzavřeném balení při teplotách +5 až +25°C.
Barvy neobsahují látky škodlivé pro ozónovou vrstvu zakázané Montrealskou úmluvou.
Důležité upozornění: Před použitím důkladně promíchejte. Před použitím vždy proveďte testy, protože plasty od různých výrobců a dokonce i plasty z různých sérií se svými vlastnostmi mohou lišit.
Bezpečnostní opatření: Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, případně obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.
První pomoc: Při zasažení očí vymývejte nejméně 10 - 15 min. čistou vlažnou vodou. Při nadýchání výparů opusťte pracovní prostor a odejděte na čersvý vzduch. Při zasažení pokožky zasažené místo omyjte vodou a mýdlem a poté ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při požití vypijte 1/2 l vlažné vody a vyvolejte zvracení. Ve všech případech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc.